Hmong Bible Study Guide Set

Hmong Bible Study Guide Set

$14.99
Gift Wrapping:
Options available
Author:
John Bradshaw

It Is Written cov Coj Kawm Vajluskub qhia Vajtswv cov lus tseeb rau yus tej kwvtij neejtsa phoojywg sawvdaws. 25 daim coj kawm no yoojyim siv thiab tshiab zoo nkauj heev.

 • Cov lus nug muaj lus teb nyob rau tom kawg
 • Muaj tej duab pom tseeb
 • Muaj ntau zaj xwmtxheej thiab lus piv txwv los pab tus uas nyeem
 • 25 daim coj kawm no qhia tagnrho Vajluskub tej kev qhuab qhia tseemceeb
 • Txhua txhia daim coj kawm muaj nuj nqes


The Bible Study Guides from It Is Written are a great way to share the timeless truths of God’s Word with your friends, family and community. These 25 guides are attractive, modern and easy to use. 

  • Simple Q&A format, with the answer key included.
  • High-quality photos and artwork.
  • Lead-in stories, abundant illustrations, and feature boxes to engage readers.
  • Twenty-five lessons covering all the major Bible doctrines.
  • Each lesson stands on its own.

Also available in other languages!

Customers Also Viewed